Renovering av tak; Nytt tak över det gamla

Renovering av tak; Nytt tak över det gamla

Alla tak måste förnyas förr eller senare. Taket är byggnadens viktigaste fasad och det är viktigt att alla funktioner bibehålls under hela byggnadens livstid. Vattenläckor orsakar stora irritationer och kan orsaka svamp- och rötskador med konsekvenser för användarna och i värsta fall stillestånd.

arrow_downward

Taksanering: En viktig investering för fastighetsägare

Som fastighetsägare är du ansvarig för att underhålla och underhålla din byggnad. En av de viktigaste elementen som kräver regelbunden uppmärksamhet är taket. Taket är en av byggnadens första försvarslinjer mot väder och vind och det är därför viktigt att se till att det är i gott skick. Om taket slarvas kan det leda till en rad allvarliga problem som vattenläckor, fuktskador och även strukturella problem.

Takrehabilitering är en process där nödvändiga reparationer, förstärkningar eller byten utförs för att återställa takets funktionalitet och förlänga dess livslängd. Denna process är särskilt viktig för äldre byggnader eller byggnader som har påverkats av extrema väderförhållanden. Här är några skäl till varför takrehabilitering bör vara en prioritet för fastighetsägare:

 • Skydd av egendomen
 • Ökning av fastighetsvärdet
 • Energi sparande
 • Förebyggande av långvariga skador

Enova ger stöd till bostadsrättsföreningar för uppgraderingar som minskar energianvändningen. Det gör det lättare att välja framtidsinriktade energilösningar. Ansökningsformuläret finns på www.enova.no.

En lönsam möjlighet för entreprenörer

Som entreprenör inom byggbranschen är det viktigt att vara medveten om olika områden där man kan erbjuda tjänster och skapa värdefulla möjligheter. Takrehabilitering är ett sådant alternativ som kan vara både lönsamt och efterfrågat. Taket är en väsentlig del av varje byggnad och det finns många anledningar till att kunder söker hjälp med takrehabilitering. Här har du möjlighet att skapa goda och långvariga kundrelationer genom att skapa:

 • Energibesparande lösningar
 • Rekreationsområden på taket med gröna tak
 • Längre livslängd för taket
 • Hållbara och miljövänliga byggnader i stads- och närmiljö
 • Innan återsigneringen startar

Innan återsigneringen startar

För att uppnå ett bra resultat vid rehabilitering av ett tak är det avgörande att alla delar av takkonstruktionen bedöms och förbättras vid behov. En tillståndskontroll bör därför utföras i förväg som klargör följande:

 • Uppfyller ditt tak dagens krav på isoleringstjocklek?
 • Är taket konstruerat för ökad snöbelastning?
 • Är takavvattningen tillfredsställande dimensionerad?
 • Faller taket tillfredsställande?
 • Klarar taket dagens krav på brand?
 • Kan taket inspekteras och underhållas säkert?
 • Kräver någon av åtgärderna en ansökan?
 • Specialprodukt för rehabilitering

Specialprodukt för rehabilitering

Protan EX är en enskikts takbeläggning och vår specialprodukt för rehabilitering av tidigare halmtak. Den är utvecklad för ett nordiskt klimat och tål temperatursvängningar i takytan på mer än 100 grader. C. Detta enskiktstak läggs över gammalt tak och kan monteras i alla väder. Den levereras med ett brett urval av färdiga detaljer för de vanligaste lösningarna. Viktiga detaljer för avlopp, ventilationslådor, hängrännor och räcken säkerställer tätningsfunktionen på ett säkert sätt. I kombination med Protans profilritning på sluttande och krökta ytor kan en yttre profil skapa djup och liv i takytan. Detta är ett mycket bra alternativ till triangulära läkt och listtak.

Protan Takhantering

Vi hjälper dig med skick, besiktning och takhantering

Metoder för att rehabilitera tak

Rehab-Ballastert-tak-uten-tilleggsisolering.jpg
Ballasttak utan tilläggsisolering
Rehab-Gammel-singel-fjernes-tilleggsisolering.jpg
Gammal singel borttagen, tilläggsisolering
Rehab-Tilleggsisolering-pa-betongunderlag.jpg
Tilläggsisolering på betongunderlag
Rehab-Uten-tilleggsisolering-pa-betongunderlag.jpg
Utan tilläggsisolering på betongunderlag
Rehab-Vakuumtak-med-tillegsisolering-pa-betongunde.jpg
Vakuumtak med tilläggsisolering på betongunderlag

Dränering och nödspill

Befintliga avlopp kan i många fall återanvändas, men måste bedömas i samarbete med en takentreprenör eller rörmokare. I många fall kan plug-in luckor användas.

Vid rehabilitering av ett tak rekommenderas det att installera nödbräddar, vilket också varnar för igensatta avlopp på taken. Nödspill placeras vanligtvis i slutet av en låg punkt, t.ex. 20-50 mm över den lägsta punkten med en utskjutning genom bröstningen - gärna ovanför en entré, eller annan plats där den är synlig och möjliggör visuell inspektion underifrån.

Brand- och försäkringsbestämmelser

Vid omläggning av taket ska byggherren veta vilka försiktighetsåtgärder som gäller för heta arbeten vid takläggning.

Takläggare ska vara certifierade för Varmarbete och kunna uppvisa giltiga certifieringscertifikat.

Takentreprenören ska tillhandahålla en giltig ansvarsförsäkring som täcker ansvar relaterat till teckningsmetoden.

Se även byggherrens brandförsäkring i förhållande till användning av öppen låga.

Tilläggsisolering, u-värde och fall

Tilläggsisolering vid renovering av tak är förmodligen den enklaste energibesparande åtgärden med kortast återbetalningstid för en befintlig byggnad. I samband med omtäckning av taket rekommenderar vi att detta övervägs. Med en förväntad livslängd på minst 25 – 30 år är det lång tid till nästa gång det är fördelaktigt att göra detta igen. Som en bonus kommer även inomhusmiljön att förbättras.

Protan hjälper gärna till med U-värdesberäkning och lutningskonstruktion för att förbättra avrinning på taket. Isoleringen kan läggas "likformigt" om det blir fall i underlaget. Där underlaget är ungefär horisontellt kan fallisolering erbjudas. Fallisoleringen läggs mot lågpunkten och leds vidare med fallförbättring mot avlopp

All isolering som används i anslutning till tak eller membran ska uppfylla kraven på tryckhållfasthet efter användning av ytan. Tilläggsisolering kan leda till ökade snölaster. För att undvika överbelastning av taket måste detta beräknas av en konsulterande ingenjör.

Efterisolering kan också skapa ett behov av att höja kanter och räcken. Det kan vara en åtgärd som kräver ansökan och vi rekommenderar därför att samordna detta med kommunen.

För tilläggsisolering används Protan SE tillsammans med aktuell migrationsbarriär på samma sätt som vid nybyggnation, beroende på vilken typ av isolering som används. I de flesta fall används mineralull som tilläggsisolering vid renovering.

Hör av dig till oss på Protan - vi hjälper gärna till med U-värdesberäkning, sluttningskonstruktion och tilläggsisolering.

Kontakt